Ewaluacja

PBN 2.0 (Polska Bibliografa Naukowa)

Baza danych i portal bibliograficzny


Akty prawne procedury ewaluacyjnej

Ustawia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych


Ewaluacja

Prezentacja - prof. UAM dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska
Informacje ogólne
Ewaluacja i dyscypliny naukowe


Wykazy czasopism, wydawnictw i konferencji

https://listymnisw.pl/index.php


Instrukcje/szkolenia

Instrukcja połączenia konta PBN z ORCID i POLON
Profil Autora w PBN 2.0
OPI/PIB