Na Wydziale Nauk o Sztuce UAM prowadzone są zarówno studia licencjackie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia), jak też studia doktoranckie (III stopnia).

Studia I stopnia (licencjackie)

Najważniejszy jest dobry początek! Dołącz do nas i wybierz studia licencjackie na Wydziale Nauk o Sztuce.Prowadzimy studia I stopnia na kierunkach: historia sztuki, muzykologia....

Historia Sztuki

Studia z historii sztuki są poświęcone jej dziejom od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego na obszarze Europy, basenu Morza Śródziemnego w przypadku sztuki starożytnej oraz terytorium Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do sztuki nowoczesnej. Obejmują różnorakie obiekty architektury, urbanistyki, rzeźby, malarstwa, grafiki, rzemiosła artystycznego oraz nowych mediów, oferując tak zróżnicowaną tematykę, jak i wielość perspektyw, w jakich można rozpatrywać dzieła sztuki.

Muzykologia

Studia muzykologiczne umożliwiają nabycie wiedzy z historii i teorii muzyki w kontekście zjawisk kultury oraz kształcą umiejętności analizy dzieł muzycznych różnych epok.Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności dotyczące podstawowych zagadnień współczesnej krytyki muzycznej w wymiarze teoretycznym i praktycznym lub - alternatywnie - wiedzę i umiejętności dotyczące różnych rodzajów źródeł wykorzystywanych w muzykologii, źródeł zawierających notację muzyczną, metod stosowanych w badaniach źródłoznawczych, sposobu funkcjonowania bibliotek i archiwów muzycznych.

Historia Sztuki

Studiowanie historii sztuki jest wielką przygodą. Gwarantuje nie tylko spotkanie z obiektami i przedmiotami pięknymi, ale też ważnymi dla zrozumienia podstawowych procesów cywilizacyjnych. Przynosi wysoce specjalistyczne kompetencje z zakresu dziedziny, jak również daje ogólną wiedzę w obszarze różnorodnych dyscyplin humanistycznych. Studiowanie historii sztuki w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza jest przygodą podwójną. Nasza placówka uchodzi pod względem dydaktycznym i badawczym za jedną z najlepszych w kraju i w tej części Europy. Posiada znakomitą kadrę o światowej renomie i wspaniałe zbiory biblioteczne. Prowadzimy zajęcia z zakresu podstawowych problemów sztuki od czasów starożytnych aż po dzień dzisiejszy, a także proponujemy zróżnicowaną ofertę przedmiotów specjalistycznych.

Muzykologia
Studia muzykologiczne II stopnia umożliwiają nabycie szczegółowej wiedzy z historii i teorii muzyki w szerokim kontekście kulturowym. Absolwenci nabywają też umiejętności analizy dzieł muzycznych różnych epok różnorodnymi metodami. Uzyskują wiedzę dotyczącą różnorakich zjawisk muzycznych z perspektywy psychologicznej, socjologicznej, a także rozwijają umiejętności samodzielnego, krytycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy z materiałem muzycznym tak w wymiarze praktycznym – krytyka muzyczna, praca nad tekstem nutowym itp., jak i w pracy badawczej. Absolwent winien znać przynajmniej jeden język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się fachową terminologią muzyczną w języku obcym.

Dalsze Kształcenie

Studia doktoranckie
Studia doktoranckie przeznaczone są dla osób, które planują podjąć pracę naukową w zakresie nauki o sztuce. Kształcenie w ich ramach trwa 4 lata i obejmuje zarówno uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych jak i własną aktywność badawczą, której celem jest przygotowanie i obrona rozprawy doktorskiej.