Studia II stopnia (magisterskie)

Historia Sztuki boxHistoria Sztuki

Studiowanie historii sztuki jest wielką przygodą. Gwarantuje nie tylko spotkanie z obiektami i przedmiotami pięknymi, ale też ważnymi dla zrozumienia podstawowych procesów cywilizacyjnych. Przynosi wysoce specjalistyczne kompetencje z zakresu dziedziny, jak również daje ogólną wiedzę w obszarze różnorodnych dyscyplin humanistycznych. Studiowanie historii sztuki w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza jest przygodą podwójną. Nasza placówka uchodzi pod względem dydaktycznym i badawczym za jedną z najlepszych w kraju i w tej części Europy. Posiada znakomitą kadrę o światowej renomie i wspaniałe zbiory biblioteczne. Prowadzimy zajęcia z zakresu podstawowych problemów sztuki od czasów starożytnych aż po dzień dzisiejszy, a także proponujemy zróżnicowaną ofertę przedmiotów specjalistycznych.

Muzykologia boxMuzykologia 

Studia muzykologiczne II stopnia umożliwiają nabycie szczegółowej wiedzy z historii i teorii muzyki w szerokim kontekście kulturowym. Absolwenci nabywają też umiejętności analizy dzieł muzycznych różnych epok różnorodnymi metodami. Uzyskują wiedzę dotyczącą różnorakich zjawisk muzycznych z perspektywy psychologicznej, socjologicznej, a także rozwijają umiejętności samodzielnego, krytycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy z materiałem muzycznym tak w wymiarze praktycznym – krytyka muzyczna, praca nad tekstem nutowym itp., jak i w pracy badawczej. Absolwent winien znać przynajmniej jeden język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się fachową terminologią muzyczną w języku obcym.