Muzykologia

Tu wiedza spotyka się z praktyką.

studentka muzykologii

Tryby studiowania: stacjonarny
Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
Koszt: nieodpłatne – studia stacjonarne; (zobacz terminy wnoszenia opłat).

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Kontakt: mgr Joanna Sokalska, tel. 61 829 1353 ,
e-mail: sokal@amu.edu.pl

Studia muzykologiczne II stopnia umożliwiają nabycie szczegółowej wiedzy z historii i teorii muzyki w szerokim kontekście kulturowym. Absolwenci nabywają też umiejętności analizy dzieł muzycznych różnych epok różnorodnymi metodami. Uzyskują wiedzę dotyczącą różnorakich zjawisk muzycznych z perspektywy psychologicznej, socjologicznej, a także rozwijają umiejętności samodzielnego, krytycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy z materiałem muzycznym tak w wymiarze praktycznym – krytyka muzyczna, praca nad tekstem nutowym itp., jak i w pracy badawczej. Absolwent winien znać przynajmniej jeden język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się fachową terminologią muzyczną w języku obcym.

Wybrane przedmioty na studiach:

 • Dzieje myśli o muzyce,
 • Estetyka muzyki,
 • Esychologia muzyki,
 • Muzyka w przestrzeni społecznej,
 • Analiza dzieła muzycznego: teorie i metody,
 • Metodologia badań muzykologicznych,
 • Teorie kultury,
 • Podstawy przedsiębiorczości,
 • Wykład monograficzny,
 • Seminarium magisterskie.

Absolwent studiów muzykologicznych II stopnia jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem kultury muzycznej i organizacją życia muzycznego. Absolwent realizujący dodatkowo specjalność operologiczną jest przygotowany do podjęcia pracy we wszystkich instytucjach kultury związanych z teatrem operowym, a absolwent realizujący dodatkowo specjalność nauczycielską ma możliwość nauczania w szkołach muzycznych. Studia dają ponadto możliwość podejmowania prac badawczych.

Atuty kierunku

 • znajomość zapisu nutowego,
 • szczegółowa i pogłębiona wiedza o kulturze muzycznej Zachodu oraz muzyki pozaeuropejskiej,
 • pogłębiona znajomość historii artystycznej muzyki Zachodu w kontekście kulturowo-historycznym,
 • umiejętność posługiwania się edytorami nutowymi,
 • umiejętność profesjonalnej krytyki muzycznej,
 • znajomość specjalistycznej terminologii muzycznej,
 • umiejętność pracy badawczej nad muzyką,
 • świadomość specyfiki muzyki jako zjawiska psychicznego, kulturowego, społecznego i estetycznego.

Specjalności w ramach kierunku:

 • Operologiczna,
 • Pedagogiczna.

KROK 1. Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji.

KROK 2. Wprowadź dane i wybierz kierunek.

KROK 3. Wprowadź wyniki egzaminów maturalnych.

KROK 4. Wprowadź opłatę rekrutacyjną.

KROK 5. Oczekuj na wyniki rekrutacji, które możesz sprawdzać w zakładce „Wyniki Rekrutacji”.

KROK 6. Złóż w wyznaczonym terminie komplet dokumentów i czekaj na informacje o przyjęciu na studia.

KROK 7. Witamy na WNoS!

Proces rekrutacyjny odbywa się przez uniwersytecki system Internetowej Rekrutacji.

Sposób przeliczania punktów dostępny tutaj.

Zobacz kalendarz rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

 1. Wydrukowany i podpisany formularz podania na studia.
 2. Kopia świadectwa dojrzałości poświadczona oryginałem.
 3. Poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną UAM kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

UWAGA Olimpijczycy! Aby zostać zakwalifikowanym na nasze studia jako laureat i finalista olimpiady należy złożyć oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy komitet organizacyjny.