Muzykologia

Wydział Nauk o Sztuce pomógł mi rozwinąć skrzydła. Teraz kolej na Ciebie!

student muzykologii

Tryby studiowania: stacjonarny
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).
Koszt: nieodpłatne – studia stacjonarne; (zobacz terminy wnoszenia opłat).

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Kontakt: mgr Joanna Sokalska, tel. 61 829 1353 ,
e-mail: sokal@amu.edu.pl

Licencjackie studia muzykologiczne umożliwiają nabycie wiedzy z historii i teorii muzyki w kontekście zjawisk kultury oraz kształcą umiejętności analizy dzieł muzycznych różnych epok. Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności dotyczące podstawowych zagadnień współczesnej krytyki muzycznej w wymiarze teoretycznym i praktycznym lub - alternatywnie - wiedzę i umiejętności dotyczące różnych rodzajów źródeł wykorzystywanych w muzykologii, źródeł zawierających notację muzyczną, metod stosowanych w badaniach źródłoznawczych, sposobu funkcjonowania bibliotek i archiwów muzycznych. Absolwent winien znać przynajmniej jeden język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się fachową terminologią muzyczną w języku obcym.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Zasady muzyki,
 • Muzyka popularna,
 • Historia muzyki średniowiecza i renesansu,
 • Akustyka muzyczna,
 • Style jazzu,
 • Podstawy edytorstwa muzycznego,
 • Dawne notacje muzyczne,
 • Wstęp do muzykologii,
 • Historia muzyki staropolskiej,
 • Historia muzyki baroku.

Praca po studiach

Absolwent studiów muzykologicznych I stopnia na UAM jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem kultury muzycznej oraz organizacją życia muzycznego, a także nabywa kompetencje w zakresie edytorstwa muzycznego, pracy źródłoznawczej lub szeroko pojętej krytyki muzycznej. Zakres wiedzy akademickiej licencjackich studiów muzykologicznych umożliwia podjęcie magisterskich studiów muzykologicznych oraz studiów magisterskich na innych wydziałach UAM i na innych uczelniach.

Atuty kierunku

 • znajomość zapisu nutowego,
 • ogólna wiedza o kulturze muzycznej Zachodu oraz muzyki pozaeuropejskiej,
 • znajomość historii artystycznej muzyki Zachodu,
 • umiejętność posługiwania się edytorem tekstu nutowego,
 • umiejętność krytyki muzycznej,
 • znajomość specjalistycznej terminologii muzycznej,
 • znajomość muzycznych baz danych oraz umiejętność ich przeszukiwania,
 • umiejętność analizy dzieła muzycznego różnych epok różnymi metodami.

KROK 1. Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji.

KROK 2. Wprowadź dane i wybierz kierunek.

KROK 3. Wprowadź wyniki egzaminów maturalnych.

KROK 4. Wprowadź opłatę rekrutacyjną.

KROK 5. Oczekuj na wyniki rekrutacji, które możesz sprawdzać w zakładce „Wyniki Rekrutacji”.

KROK 6. Złóż w wyznaczonym terminie komplet dokumentów i czekaj na informacje o przyjęciu na studia.

KROK 7. Witamy na WNoS!

Proces rekrutacyjny odbywa się przez uniwersytecki system Internetowej Rekrutacji.

Sposób przeliczania punktów dostępny tutaj.

Zobacz kalendarz rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

 1. Wydrukowany i podpisany formularz podania na studia.
 2. Kopia świadectwa dojrzałości poświadczona oryginałem.
 3. Poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną UAM kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

UWAGA Olimpijczycy! Aby zostać zakwalifikowanym na nasze studia jako laureat i finalista olimpiady należy złożyć oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy komitet organizacyjny.